AKCE POŠTOVNE ZA 40,- KČ. Čěská pošta - BALIKOVNA - do 31.08.24 .- Ceny obuvi platné do ... Novinka skladem obuv SHARK - šedočerná.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

prodávající: Jindřich Palisa
se sídlem: Zarámí 4085, Zlín, 760 01
identifikační číslo: 12743313
(dále jen „prodávající")

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.obuv-prestige.cz, (dále jen „obchodní podmínky“)

.

 

 1. Všeobecná část a definice

Tyto obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.obuv-prestige.cz, a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, Jindřich Palisa, se sídlem Zarámí 4085, Zlín, PSČ 76001, IČ 12743313, DIČ: CZ500219013, zapsanou v obchodním rejstříku Brno, oddíl A, vložka 783, dále jen „prodávající“, a na druhé straně kupujícím, tj. osobou činící nákup v internetovém obchodě www.obuv-prestige.cz.

 

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a těmito obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách www.obuv-prestige.cz kde jsou veřejně a bez jakéhokoli omezení kdykoli přístupné.

 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží.

 

Potvrzením objednávky se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží v množství a jakosti dle uzavřené kupní smlouvy a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle podmínek objednávky a kupní smlouvy. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku pouze konkludentně, a to faktickým dodáním zboží kupujícímu na základě jeho objednávky.   

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 1. Plnění předmětu dodávky

V případě dodání zboží na území České republiky účtuje prodávající k ceně zboží náklady na přepravu 99,- uvedeno v objednávce kupujícího. V případě dodání zboží na území Slovenské republiky budou k ceně zboží připočteny náklady na přepravu ve výši 150,- Kč, které se kupující uzavřením kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit. Pokud není sjednáno jinak, rozumí se místem určení bydliště či sídlo kupujícího. Zboží bude dodáno nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.  Nebude-li zboží dodáno v uvedené dodací lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Při objednávání obuvi dobře zkontrolujte objednanou velikost, barvu a typ, protože při výměně obuvi účtujeme ke každé zásilce manipulační poplatek 99,- Kč /přepravné/ zásilky odesílme obratem na dobírku přes zásilkovou službu.

Kupující je povinen odebrat a zaplatit zboží ihned, jakmile je mu zboží dodáno přepravcem, pakliže není dohodnuto jinak.

Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného zaplacení kupní ceny. Vlastnické právo ke zboží nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

 

 1. Platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího. Není-li u zboží uvedeno jinak, jsou veškeré ceny zboží v internetovém obchodě prodávajícího uvedeny s DPH.

Kupní cenu zboží je možné zaplatit na dobírku. Při platbě na dobírku je kupní cena za zboží zaplacena k rukám kurýra. Zboží je dodáváno na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího a dodáno přepravní službou PPL příp. po dohodě jiným přepravcem.

 

 1. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

 

Rozhodne-li se kupující stornovat objednávku, je povinen v tomto smyslu kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese obchod@obuv-prstige.cz. Storno objednávky lze provést pouze do okamžiku předání objednaného zboží k přepravě.

Zruší-li objednávku prodávající, je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

Kupující, který je v postavení spotřebitele má právo dle ust. § 1829 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne převzetí zboží (jde-li o kupní smlouvu), nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží (jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne převzetí první dodávky zboží (jde-li o smlouvu, jejíž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží). Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, přičemž však platí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující - spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající může po kupujícím - spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012, Sb. občanský zákoník, nemá kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zboží nepoužité, nenošené a bez jakýchkoli známek opotřebení na vlastní náklady na adresu  prodávajícího:

Jindřich Palisa., Zarámí 4085, 760 01 Zlín

 

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

 

 1. Kvalita, množství, odpovědnost za vady

Standardní výrobky jsou vyráběny a dodávány v odpovídající kvalitě a odpovídají příslušným normám.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá tomu, že v době, kdy kupující věci převzal, a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 1. Záruka

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním u kupujícího (i třetí osoby), na vady vzniklé z přetěžování výrobků nebo nevhodným používáním, případně na běžné opotřebení.

Při užívání a údržbě výrobku je kupující povinen řídit se pokyny výrobce o užívání a údržbě přiloženým ke každému výrobku.

 

 1. Reklamace, reklamační řád

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Spotřebitel je oprávněn reklamovat pouze zboží zakoupené v internetovém obchodě
www.obuv-prestige.cz . Zboží zakoupené v jiném obchodě (internetovém či kamenném) nemůže být reklamováno u prodávajícího (Jindřich Palisa.). Pokud není reklamace uplatněna osobně v provozovně prodávajícího, musí být zboží předané prodávajícímu k reklamaci vhodně zabaleno. Reklamované zboží musí být hygienicky nezávadné a čisté. Spotřebitel může reklamovanou vadu popsat, včetně uvedení četnosti výskytu vady, jak se reklamovaná vada projevuje a případně i dalších okolností pro posouzení vady a jejího charakteru. Spotřebiteli vzniká z reklamace nárok na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Je-li spotřebiteli nabízeno zboží se slevou z důvodu vady (II. jakost), je na tuto skutečnost vždy předem zřetelně upozorněn. U tohoto zboží není možné reklamovat vadu, pro kterou byla sleva sjednána. Reklamaci ostatních vad lze uplatnit standardním způsobem. Místo práva na výměnu věci má v tomto případě spotřebitel právo na slevu. Nemůže-li věc pro vadu řádně užívat, má právo na odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace

Veškeré reklamace vyřizuje prodávající a uplatňují se zasláním na adresu prodávajícího, Jindřich Palisa, Zarámí 4085, 760 01 Zlín. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

 

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamaci je možné vyřídit osobně nebo poštou dle domluvy.

 

  

 

 1. Balení

Prodávající opatří balení, které je nutné k přepravě zboží v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám jeho přepravy a podmínkám objednávky.


 

 1. Zvláštní ujednání a jiná ujednání

Kupující má právo do 14dnů od převzetí zboží poslat (zboží musí být nepoužité a v neporušeném stavu) k výměně za jinou velikost či barvu. Náklady na dopravu za vrácené zboží hradí kupující.

Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Stejné platí i pro ceny zboží včetně dopravy.

.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí Česká obchodní inspekce.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od spotřebitelů prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností Jindich Palisa., je příslušná Česká obchodní inspekce

poštovní adresa je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz