AKCE POŠTOVNE ZA 40,- KČ. Čěská pošta - BALIKOVNA - do 30.06.- Ceny obuvi platné do 30.06.24.. Novinka skladem obuv SHARK - šedočerná.

Reklamace obuvi Prestige

Reklamaci zasílejte na adresu:

Jindřich Palisa, Zarámí 4085, Zlín 760 01 (pouze fakturační adresa, nikoli prodejna).
 • Podmínky pro uznání reklamace obuvi Prestige Moleda :
 • Skladování v čistém, suchém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot 10 - 30 °C, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany.
 • Užívání obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi, používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. ... V případě, že dojde k jejímu poškození z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.

 • Podmínky reklamace: - případná reklamace musí být uplatněna a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady - pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat se dokladem o zakoupení obuvi - č.obj...faktury
 •  k reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.
 • lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů.Zákazník přesně popíše závadu reklamované obuvi, příp dle možnosti vyznačí misto
 •  po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká
 • je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi

 • Záruka se vztahuje na: - výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

 • Záruka se nevztahuje na: - vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebení zboží z používání během záruční doby
 • opotřebení vlivem nesprávného výběru, užívání, ošetřování a údržby
 • mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty
 • prodření podšívek v patě způsobené nošením nezavázané obuvi
 • prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů
 • zažloutnutí mezipodešví, ke kterému časem dochází
 • poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek
 • na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění a obuv je užívána až do úplného zničení. Užíváním poškozené obuvi nabude vada takového rozměru, že není možné provést případnou opravu.

 • POZOR Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

  Přejeme Vám pohodlnou chůzi v naší obuvi.